przedszkole 15

Spis treści
Wyżywienie
Regulamin stołówki
Wszystkie strony

Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 15 w Tarnobrzegu
zawarte na podstawie art.67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

 

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stołówka przedszkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla:
  • dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 15 w Tarnobrzegu,
  • pracowników przedszkola.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są:
  • dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie,
  • dzieciom, których dożywianie refunduje MOPR w Tarnobrzegu lub inni sponsorzy,
  • zainteresowanym pracowników przedszkola ponoszącym opłaty z tego tytułu.
 3. W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków z MOPR.
 4. Dyrektor przedszkola może zwolnić rodziców z całości opłat za korzystanie z posiłków w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach losowych.
 5. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wydawane są one w salach zajęć.
 6. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się:
  • śniadanie - drugie śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych,
  • obiady dla pracowników przedszkola.
 7. Dziecko może korzystać z 1, 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców o czasie jego pobytu w przedszkolu. W związku z powyższym opłata za wyżywienie wynosi:
  • 3 posiłki 100 % - całodzienna stawka żywieniowa,
  • 2 posiłki 77,5 % - podwieczorek lub śniadanie +obiad,
  • 1 posiłek 55 % - obiad,
  • 1 posiłek 22,5 % - śniadanie lub podwieczorek.
 8. Koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 9. Wysokość opłaty o której mowa w pkt. 7 proponuje dyrektor na wniosek intendenta na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych w porozumieniu z organem prowadzącym.
 10. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 11. Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice i organ prowadzący zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem za pomocą ogłoszenia.
 12. Rodzice wychowanków ponoszą odpłatność za posiłki obejmującą koszty produktów zużytych do przygotowania produktów /tzw. wsad do kotła/.
 13. Aktualny koszt surowców zużytych do przygotowania dziennych posiłków dla dzieci wynosi 4,00 zł.
 14. Pracownicy przedszkola, w której funkcjonuje stołówka przedszkolna korzystający z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku –„wsad do kotła” oraz kosztów rzeczowych i osobowych prowadzenia stołówki przedszkolnej, na podstawie sporządzonej kalkulacji.
 15. Aktualny koszt obiadu dla pracowników pomocniczych i obsługi oraz urzędniczych przedszkola wynosi 6,00 zł.
 16. Aktualny koszt obiadu dla nauczycielek przedszkola prowadzących pracę opiekuńczo-wychowawczą w grupie wynosi 55 % stawki żywieniowej -2,20 zł.
 17. Wymienione wyżej należności za wyżywienie należy wpłacać u intendentki w terminie do 20 każdego miesiąca kalendarzowego.
 18. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka w danym dniu. Nadpłata przechodzi do odpisu na następny miesiąc.
 19. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.
 20. W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu dyżurowania przedszkola (naprzemiennie lipiec lub sierpień).
 21. Posiłki wydawane są w godzinach:
  • śniadanie 800 - 815
  • obiad 1130 1145
  • podwieczorek -1400 - 1415
 22. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej.
 23. Intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, ustala jadłospis dekadowy dla dzieci, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców.
 24. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 25. Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia dyrektor przedszkola.
 26. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent przedszkola.
 27. Rezygnację z korzystania ze stołówki przedszkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 28. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2010 r.

Teresa Sałek

.........................................

Dyrektor przedszkola

ANEKS NR 1

do Regulaminu korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 15 w Tarnobrzegu

 1. Punkt 13 otrzymuje brzmienie : "Aktualny koszt surowców zużytych do przygotowania dziennych posiłków dla dzieci wynosi 4.50 zł."
 2. Wprowadza się zmianę w punkcie 21 nadając mu brzmienie: "Posiłki wydawane są w następujących godzinach: - obiad -1200 - 1215."
 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
 4. Aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 5. Aneks obowiązuje od 01.05.2011 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (reg_stolowki.pdf)reg_stolowki.pdfRegulamin stołowki przedszkolnej 64 Kb