przedszkole 15

Spis treści
Wyżywienie
Warunki korzystania ze stołówki
Wszystkie strony

 

W Przedszkolu 15  przygotowywane i wydawane są trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek. Staramy się  by dania były smaczne, kolorowe i dostosowane do potrzeb oraz gustu przedszkolaków a równocześnie zgodne z zaleceniami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. W miarę możliwości dostosowujemy też posiłki do indywidualnych, specjalnych potrzeb wychowanków wynikających np. z alergii.
Z Warunkami Korzystania ze Stołówki można się zapoznać na następnej stronie.

 


Porozumienie z dnia 31.08.2017 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 15 w Tarnobrzegu
zawarte na podstawie art.67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016r.  poz. 1943 ze zm.)

 

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla: - dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu, - pracowników przedszkola.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są: - dzieciom z przedszkola wnoszących opłaty indywidualne za wyżywienie, - dzieciom, których dożywianie dofinansowuje MOPR w Tarnobrzegu oraz inni sponsorzy, - zainteresowanym pracowników przedszkola ponoszącym opłaty z tego tytułu.
 3. W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków z MOPR.
 4. Organ prowadzący może zwolnić rodziców, prawnych opiekunów z całości lub części opłat za wyżywienie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach losowych.
 5. Stołówka przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wydawane są one na salach zajęć.
 6. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się: - śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych, - obiady dla pracowników przedszkola.
 7. Dziecko w czasie pobytu w placówce może korzystać z 1, 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców o czasookresie jego pobytu w przedszkolu.
 8. Aktualna opłata za wyżywienie wynosi 5,00 zł i obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania 3 dziennych posiłków dla dzieci, co stanowi 100 % - całodziennej stawki żywieniowej, w tym za: - śniadanie -22 %. - obiad - 56 % ; - podwieczorek -22 %.
 9. Rodzice wychowanków ponoszą odpłatność za wyżywienie obejmujące koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków /tzw. wsad do kotła/.
 10. Koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca są zgodnie z normami żywieniowymi i ustala je dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym oraz w całości ponoszą je rodzice wychowanków.
 11. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 8 proponuje dyrektor na wniosek intendenta na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych w porozumieniu z organem prowadzącym.
 12. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym lub innej formie przyjętej w placówce (ogłoszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu, strona internetowa). Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice zostaną powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem w formie ogłoszenia. Informacja ta zostanie również przekazana do organu prowadzącego.
 13. Pracownicy przedszkola, w którym funkcjonuje stołówka przedszkolna korzystający z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku (obiadu) w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku („wsad do kotła”) oraz kosztów rzeczowych i osobowych prowadzenia stołówki przedszkolnej, na podstawie sporządzonej kalkulacji stanowiący załącznik do niniejszego porozumienia.
 14. Opłatę miesięczną za wyżywienie rodzic (prawny opiekun) dokonuje z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca.
 15. Opłatę za wyżywienie wnosi się przelewem na wskazany przez intendenta numer rachunku bankowego lub w kasie SCUW w godz. od 8.00 do 14.00.
 16. W przypadku każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka, która jako nadpłata przechodzi na miesiąc następny do odpisu.
 17. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.
 18. W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających na dyżur.
 19. Posiłki wydawane są w następujących godzinach: - Śniadanie – 8:30 - Obiad -11:30. - Podwieczorek – 14:00
 20. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej.
 21. Dla dzieci przedszkolnych ustalany jest jadłospis dekadowy przez intendenta przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, który jest wywieszany do informacji rodziców na tablicy ogłoszeń.
 22. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki, a nieokreślonych w niniejszym porozumieniu decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 23. Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia Dyrektor przedszkola. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent.
 24. Rezygnację z korzystania ze stołówki przedszkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 25. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 01.09.2017 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (POROZUMIENIE ws stołówki.doc)POROZUMIENIE ws stołówki.docWarunki korzystania ze stołowki przedszkolnej 51 Kb